Forskning & utvärdering

Från och med år 2015 pågår en vetenskaplig utvärdering av En Frisk Generations verksamhet i samarbete med forskare från Karolinska Institutet. Utvärderingen leds av Mai-Lis Hellénius, professor i preventiv kardiologi, vid Institutionen för medicin, Enheten för Kardiologi, tillsammans med Gisela Nyberg, medicine doktor vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Peter Lindgren, hälsoekonom och docent vid Institutionen för lärande, information, management och etik.

Den vetenskapliga utvärderingen kommer att pågå under totalt fyra års tid, med start hösten 2015, samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår som vanligt. Syftet med utvärderingen är att undersöka om deltagarna i En frisk generation förbättrar sin hälsa och blir mer fysiskt aktiva under det år de är med i En Frisk Generation.

 

DELRAPPORT

Vi har tagit fram en delrapport som visar på varför det En Frisk Generation gör är så viktigt och att det fungerar. Under utvärderingen kommer flera rapporter att tas fram.

Läs rapporten här Rapport EFG

Skriv ut rapporten här Rapport EFG PRINT

FAS 1

Den första delen av den vetenskapliga utvärderingen startade under hösten 2015. Erfarna psykologer på marknadsundersökningsföretaget Ipsos, genomförde då fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer med nuvarande och tidigare deltagare, samt med personer som valt att tacka nej till att vara med i En Frisk Generation. Intervjuer gjordes även med rektorer och kommunpolitiker i de skolor och kommuner som berörs av En Frisk Generations verksamhet. Syftet var att ta reda på mer om och dra lärdom av attityder till och erfarenheter av En Frisk Generation, vilka hinder och möjligheter som finns och vad som påverkar uthållighet och följsamhet, för att få fördjupad kunskap om hur En Frisk Generation påverkar de familjer som är med.

FAS 2

Fas två i den vetenskapliga utvärderingen kommer genomföras i Haninge kommun under år 2016-2017. Syftet med fas två är att se huruvida En Frisk Generation påverkar den fysiska och psykiska hälsan hos de familjer som är med. För att kunna mäta detta görs två hälsokontroller, en i början och en i slutet av året, av familjer som är med i En Frisk Feneration i Haninge kommun. Deras resultat jämförs med hälsokontroller av familjer på två andra skolor i kommunen som ännu inte är med i En Frisk Generation. Vid hälsokontrollerna testas bl.a. kondition och muskelstyrka, längd, vikt och midjemått mäts, kroppsammansättning och BMI uppskattas, ett blodprov tas och deltagarna får fylla i frågeformulär angående levnadsvanor och livskvalitet. Studiedeltagarna kommer även att få bära en accelerometer, som mäter deras rörelsemönster under några dagar. I slutet av året kommer några av familjer även intervjuas angående hur de upplever att deras familj och hälsa har påverkats av året i En Frisk Generation. Samtliga mätningar och intervjuer kommer sedan vetenskapligt analyseras och presenteras för såväl deltagare, som skolor, kommuner och beslutsfattare.

FAS 3

Den tredje och sista fasen i den vetenskapliga utvärderingen innebär en hälsoekonomisk analys av resultaten från fas ett och två. Syftet med detta är att sätta projektet kostnader i relation till de hälsoeffekter som uppnås, för att kunna visa på om En Frisk Generations verksamhet är kostnadseffektiv. Detta är av stor betydelse för att motivera till framtida satsningar på En Frisk Generation och liknande, förebyggande, hälsofrämjande projekt. Den hälsoekonomiska analysen genomförs då alla insamlade data från fas och två är sammanställda och beräknas vara färdig år 2019.

VILL DU VETA MER?

Har du några frågor om utvärderingen kontaktar du:

Professor Mai-Lis Hellénius
Institutionen för medicin, Enheten för kardiologi
Karolinska universitetssjukhuset Solna
Mai-Lis.Hellenius@ki.se