Om En Frisk Generation

Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation är en icke vinstdrivande, opolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar hälsofrämjande med inriktning mot barnfamiljer.

HISTORIK

En Frisk Generation startades 2011 som en följd av Stopp-studien som genomfördes på Karolinska Institutet. Studien visade att barn var som mest inaktiva på kvällar och helger, tid som spenderades med familjen. Studien visade också att den spontana aktiviteten hos barn sjönk vid 10 års ålder. Som svar på denna utmaning grundades Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation. Sedan starten har H.K.H. Prins Daniel varit engagerad som beskyddare för verksamheten.

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRISKA GENERATIONER

En Frisk Generation hjälper kommuner som vill erbjuda En Frisk Generations metod till barnfamiljer boende i kommunen. Kommunerna utser de områden som de vill att  En Frisk Generation ska startas upp i. Kommunerna anställer  en hälsokoordinator som arbetar lokalt med att organisera och hålla i aktiviteter. Stiftelsen och kommunerna har ett nära samarbete genom kontinuerlig utbildning, uppföljning och kvalitetssäkring av metoden och implementeringen.

> Läs mer om metoden och hur ni som kommun kan stötta era barnfamiljer

ORGANISATION

En Frisk Generation arbetar i nära samverkan med kommuner, föreningsliv och näringsliv. Stiftelsen styrs av en ideell styrelse och leds sedan hösten 2016 av en anställd operativ ordförande. En verksamhetschef är ansvarig för huvudprocessen.

EKONOMI OCH KONTROLL

En Frisk Generation finansieras av fonder, stiftelser samt bidrag från näringslivet och privatpersoner. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Som insamlingsstiftelse står verksamheten under Länsstyrelsens tillsyn. Stiftelsetillsynen består av:

  1. Kontroll: Dels granskning av årsredovisningshandlingar och dels genom att begära in handlingar eller upplysningar i övrigt som kan behövas för att kontrollera stiftelsens förvaltning
  2. Ingripande: Tillsynsmyndigheten har både rätt och skyldighet att ingripa om förvaltningen eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220) eller om en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag

En Frisk Generation är en s.k. allmännyttig stiftelse vilket innebär att stiftelsen ur Skatteverkets perspektiv behöver uppfylla tre krav:

  • Ändamål
  • Verksamhet
  • Fullföljd

I praktiken innebär det att stiftelsen i sina stadgar eller stiftelseförordnande behöver ha social nytta som ändamål, att 90-95 % av stiftelsens verksamhet behöver vara att främja detta ändamål och att minst 80 % av intäkterna årligen ska gå till arbetet med att främja ändamålet.

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter GDPR policy

Janna Hellerup Ulvselius

Generalsekreterare
janna@enfriskgeneration.se
0708 – 854 35 88